چهار محال وبختیاری

 

باسمه تعالي

طرح درس تعليمات اجتماعي پايه‌ي سوم ابتدايي

مشخصات كلي

نام درس: تعليمات اجتماعي                                     موضوع درس: چادر نشين ها

كلاس: سوم ابتدايي                                          تعداد دانش آموزان: 15 نفر

مدت جلسه: 50 دقيقه                                                          شماره طرح درس: 4

مدل كلاس: Uشكل                                                                  تاريخ: 8/10/87

دبستان: حضرت فاطمه سامان                                        نام و نام خانوادگي آموزگار: پروين محمد عليزاده ساماني

 

هدف هاي كلي

آشنايي دانش آموزان با زندگي مردم عشاير و شغل آنها.

هدف هاي رفتاري

دانش آموزان:

1- حداقل نام پنج حيوان در زندگي عشايري مورد استفاده است نام مي برند.( حيطه‌ي شناختي)

2- با گروه خود چادر عشايري را درست مي كنند.( حيطه مهارتي)

3- فراورده هاي عشايري مثل كشك، قارا، ماست و غيره را تهيه كرده و به كلاس  مي آورند.( حيطه مهارتي و نگرشي)

4- علت چادر نشيني ايلات و عشاير را شرح مي دهند.( حيطه شناختي)

5- ايل را تعريف مي كند.( حيطه شناختي)

6- تصاوير كتاب را كه در مورد كوچ عشايري است تفسير مي كند.( حيطه مهارتي)

7- در مورد درس خواندن دانش آموزان عشايري تحقيق مي كند.( حيطه مهارتي)

8- نحوه‌ي زندگي ايلات و عشاير را در كلاس اجرا مي كنند.( حيطه مهارتي)

9- نسبت به يافتن اطلاعات از زندگي چادر نشيني علاقه نشان مي دهد.( حيطه نگرشي)

10- شكل چادر مردم ايل نشين را در دفتر خود نقاشي مي كند.( حيطه نگرشي)

هدفهاي جزئي

1- با زندگي مردم عشاير آشنا شود.( حيطه شناختي)

2- با محل تشكيل كلاس هاي بچه هاي ايل آشنا مي شوند.( حيطه شناختي)

3- با شغل اصلي مردم ايل و عشاير آشنا مي شوند.( حيطه شناختي)

 

4- بتوانند با علاقه به توضيحات معلم و ديگران در اين زمينه گوش دهند.( حيطه عاطفي)

5- بتوانند در بحث هاي گروهي فعالانه شركت كنند.( حيطه عاطفي)

6- در مورد زندگي چادر نشيني تحقيق مي كنند.( حيطه مهارتي)

7- بتوانند در باره‌ي زندگي ايلي سؤال كنند.( حيطه مهارتي)

تعيين ويژگي هاي عمومي فراگيران

الف- توانايي هاي ذهني:

دانش آموزان در مرحله‌ي عيني قرار دارند و سن آنها بين 8 تا 9 سالگي مي باشد و از نظر ذهني مشكل خاصي ندارند و هوش همه‌ي آنها خوب است.

ب- وضعيت اقتصادي:

از نظر اقتصادي با توجه به اين كه اكثر آنها از طبقه كارگري مي باشند، در حد متوسط هستند.

ج- وضعيت اجتماعي:

از نظر اجتماعي در سطح خوبي هستند و در ايجاد ارتباط نسبتاً خوب عمل مي كند.

د- وضعيت فرهنگي:

 تعامل فرهنگي خوبي با هم دارند چون داراي آداب و رسوم مشترك هستند.

مفاهيم كليدي:

سياه چادر- مشك- تابه- لباسهاي عشايري- فرآورده هاي دامي- ايل

رسانه و مواد آموزشي

منابع غير انساني: كتاب درسي تعليمات اجتماعي – گچ سفيد و رنگي- تخته كلاس و تخته پاك كن- استفاده از چادر عشاير- استفاده از تصاويري در رابطه با زندگي عشاير- سوغات عشاير شامل: كشك، كره حيواني، پنير، ماست. سه پايه و مشك، تابه براي پخت نان، ماكت حيوانات اهلي و ماكت زندگي عشاير.

منابع انساني: معلم- شاگردان- مهمانان

الگوهاي تدريس

همياري – مشاركتي

روشهاي تدريس

پرسش و پاسخ- نمايشي- كارايي تيم( D     .     E      .     T)- بارش مغزي ايفاي نقش.

فعاليت هاي قبل از شروع درس

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

معلم وارد كلاس مي شود

 بفرماييد

معلم نگاهي به تخته كلاس مي‌كند ودر صورت نياز آن را پاك مي‌كند.

سلام سلام بچه ها

حال شما چطور است. اميدوارم شاد باشيد. هميشه خندان باشيد.

كسي مريض نباشد كسي غايب نباشد همگي حاضر باشيد شكر خدا كه همه‌ي بچه ها سالم، حاضر. شاداب، تميز سركلاس نشستند تا درسمان را شروع كنيم.  

شروع هر كاري با نام ..................

خدايي كه شما گل ها را آفريد- خدايي كه رحمان و رحيم است.

معلم كارت آماده شده به نام خدا را روي تابلو مي چسباند.

امروز چند شنبه است؟

بله يكشنبه چندم ماه؟

و معلم تاريخ را به روز در گوشه‌ي سمت چپ تخته مي نويسد و راجع به ماه محرم صحبت مي كند.

پيام قراني را بخوانيد.

 

دانش آموزان به احترام معلم بر مي خيزند و صلوات مي فرستند.( خواندن پيام قراني)

 

 

سلام

بله

 

بله خانم

 

با نام خدا

      

 

 

يكشنبه

8/10/87

5 دقيقه

ارزشيابي تشخيصي

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

« همانا حسين(ع)چراغ هدايت وكشتي نجات است.» 

                                            پيامبر اكرم(ص)

اين حديث را مثل روزهاي قبل در دفتر حديث بچسبانيد.

بچه ها اين ساعت چه درسي داريم؟

در جلسه‌ي قبل گفته بوديم كه فوايد انواع گياهاني كه خاصيت درماني دارند گزارشي تهيه كنيد آماده كرده‌ايد؟

معلم گزارشها را جمع آوري مي كند تا بعد از بررسي بهترين را انتخاب كند و طبق قولي كه داده بود و به آنها جايزه بدهد.

با دادن كارتهاي رنگي(زرد- قرمز- نارنجي- سبز) گروه ها را به صورت تصادفي تعيين مي كند وآنان را هدايت مي‌كند تا سر جايشان بنشينند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان همراه با معلم حديث را تكرار مي‌كنند.

دانش آموزان حديث آماده شده را روي كارت را در دفتر حديث مي چسبانند.

دانش آموزان پاسخ مي دهند: تعليمات اجتماعي

جواب مي دهند بله وتكاليف را روي ميز قرار مي‌دهند.

 

شور و نشاط در بين دانش آموزان بوجود مي آيد.

 

 

 

گروهها در سر جاي خود مي نشينند وآماده مي‌شوند تا درس جديد شروع شود.

5 دقيقه

معلم براي ارزيابي بچه ها وميزان آمادگي آنها براي پذيرش درس جديد سؤالاتي را از درس قبل از دانش آموزان مي پرسد.

معلم سؤالات آماده شده را كه درون ماكت‌آرامگاه حافظ قرار داده از داوطلب هر گروه مي‌خواهد تا سؤال مورد نظر را از ماكت آرامگاه حافظ برداشته سؤال را در گروه بخوانند و با مشورت يكديگر به آن پاسخ دهند.

 

دانش‌آموزان با آمادگي كامل و شور اشتياق پاسخ مي‌دهند.

 

 

اعضاي گروه با ديدن ماكت آرامگاه حافظ خوشحال مي‌شوند ومشتاق پاسخ دادن به سؤال مورد نظر مي‌شوند.

 

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

ارزشيابي تشخيصي

نمونه سؤالات:

ô مركز استان فارس چه نام دارد؟

گروه زرد از طرف معلم ودانش آموزان مورد تشويق قرار مي گيرد.

ôنام دو تن از شاعران بزرگ ايران را كه آرامگاه آنها در شيراز قرار دارد نام ببريد؟  

گروه قرمز از طرف معلم ودانش آموزان مورد تشويق قرار مي گيرد.

ôعرق گلها و گياهان چه فايده‌اي دارند؟

 

آفرين به دختراي خوبم

 

ôجاهاي ديدني استان خودمان را نام ببريد؟

 

مرحبا به گروه سبز

ظاهراً درس قبل را خوب ياد گرفته‌ايد! هيچكدام از گروهها سؤالي نداريد؟

معلم مكث كرده وبه همه‌ي كلاس توجه مي‌كند. 

 

 

نماينده گروه زرد با برداشتن سؤال از ماكت و مشورت در گروه پاسخ مي دهد: شهر شيراز

 

داوطلب گروه قرمز سؤال خود را از ماكت برداشته و بعد‌ از مشورت در‌گروه پاسخ مي‌دهد: سعدي و‌حافظ

 

داوطلب گروه نارنجي سؤال خود را از ماكت برداشته و همچون دو گروه ديگر پس از مشورت با اعضاي گروه خود پاسخ مي‌دهد: براي درمان بعضي از بيماري ها مفيد است.

نماينده گروه سبز پس از برداشتن سؤال از ماكت و بحث وتبادل نظر با اعضاي گروه پاسخ مي دهد: دشت لاله- تونل كوهرنگ- سياه سرد بروجن-

پل زمانخان و.......

 

در اين مرحله اگر دانش آموزان سؤالي داشته باشند مي پرسند.

دقيقه

ايجاد انگيزه و آماده سازي

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

بچه ها يادتان هست كه ما هميشه همراه خانواده‌ي آقاي هاشمي سفر مي كرديم امروز هم مي خواهيم همراه آنها باز هم به جاهاي ديدني برويم تا نقاط بيشتري را ببينيم و بشناسيم داخل محوطه كلاس، همه سوار اتوبوس شويد وچشمهايتان ببنديد. حالا باز كنيد چشمهايتان را براي همين از چند مهمان عزيز دعوت كرده‌ام كه به كلاس ما بيايند و شما را با جاهاي ديدني منطقه خودشان و آداب ورسوم و كارهايشان آشنا كنند.

آيا دوست داريد؟

 

 

معلم مشوق دانش آموزان كلاس مي باشد براي پرسيدن سؤال از ميهمانان

 

 

 

معلم كلاس را كنترل مي كند واز بچه ها مي‌خواهد كه به دقت گوش دهند.

دانش آموزان هم به طور خيالي سوار اتوبوس مي‌شوند و چشمانشان را مي بندند.

دانش آموزان چشمانشان را باز مي كنند.

 

 

دانش آموزان با جواب دادن بله مشتاق ديدن مهمانان شدند.

مهمانان با لباسهاي زيبا و محلي خود وارد مي‌شوند. همراه با وسايل و سوغاتي( كشك- قارا- كره و....) كه با خود آورده‌اند آماده‌ي ايفاي نقش مي شوند. دانش آموزان با ديدين مهمانان خوشحال مي شوند وبا آنها سلام واحوال پرسي مي‌كنند.مهمانان به ترتيب كارهاي خود را ارائه مي‌دهند. زدن مشك وتوضيح دادن در مورد كارهايشان و نام بردن فراوارده هاي توليدي و دامي خودشان. پختن نان تيري وتوضيح در مورد پخت  و تهيه آن. توضيح در مورد نحوه آماده كردن نخ هاي پشمي و كاربرد آنها در زندگي شخصي خودشان و ديگر افراد جامعه(خودشان براي قالي‌بافي، جاجيم بافي وسياه چادر و....)براي تهيه لباس پشمي و......

10 دقيقه

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

ايجاد انگيزه و آماده سازي

زهرا جان حواست هست كه دوستانت چه كار مي‌كنند؟ دقت كن دخترم.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معلم آنها را تشويق مي كند و مي گويد آفرين با وجود همه‌ي مشكلات و نوبد امكانات كافي آموزشي باز هم در فكر ادامه‌ي تحصيل هستيد.

 

معلم از مهمانان تشكر مي كند و با آرزوي موفقيت براي آنها بدرقه شان مي كند.

زهرا دقت مي كند. 

دانش آموزان به دقت نظاره گر هستند و گوش مي‌دهند و سؤالات مورد نظر خود را از مهمانان مي‌پرسند.

در پايان نمايش يكي از مهمانان خودشان را به اين صورت معرفي مي كند: بچه ها حالا فهميديد ما اهل كجا هستيم و از كجا امده‌ايم؟ دانش آموزان پاسخ مي دهند شما عشاير هستيد. يكي از مهمانان جواب مي دهد بله ما عشاير بختياري هستيم كه در منطقه كوهرنگ زندگي مي كنيم.

مهمانان پاسخ مي دهند: بله

يكي از مهمانان جواب مب دهد: چون جاي ثابتي نداريم و علاقه به آموختن علم ودانش داريم با استفاده از سياه چادرها يا در زير سايه درختان همراه با معلم خوب و مهربان خود به آموزش علم ودانش مي پردازيم.

 

مهمانان در آخر كار سوغاتي هايي را كه همراه خود آورده بودند به معلم مي دهند و از معلم خواهش مي كنند در پايان درس بين دانش آموزان تقسيم كنند.

دانش آموزان هم از مهمانان خود تشكر كرده و از همديگر خداحافظي مي كنند.

دقيقه

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

ارائه درس

معلم تصاويري را كه مربوط به زندگي عشاير است روي تابلو كلاس نصب مي كند و از دانش آموزان مي پرسد: بچه هاي خوبم با توجه به توضيحاتي را كه دوستان دادند و با توجه به تصاويري را كه مي بينيد حتماً حدس زده‌ايد كه درس امروز شما در رابطه با چيست؟

معلم كلمه چادر نشيني را وسط تابلو مي نويسد. سپس معلم از دانش آموزان مي خواهد براي فهميدن بيشتر درس كتابها را باز كنند و به صورت لب خواني در محدوده‌ي زماني مشخص كه صفحه 12است بخوانند. معلم در اين زمان جدول آماده شده‌ي كارآيي تيم را روي تابلوي كلاس نصب مي‌كند. پس از چند دقيقه معلم پايان زمان را اعلام مي‌كند.

معلم سؤالات آماده شده در رابطه با درس جديد را به همراه پاسخ نامه بين دانش آموزان توزيع مي‌كند.

معلم پايان زمان را اعلام مي كند و از دانش آموزان مي خواهد برگه‌ي سؤالات را داخل كشوي ميز قرار دهند.(سه دقيقه)

معلم همان برگه‌ي سؤالات را همراه با پاسخ نامه به صورت گروهي توزيع مي كند و از اعضاي گروهها مي خواهد كه با مشورت هم، با ديگر سؤالات پاسخ دهند در زمان تعيين شده( دو دقيقه) 

 

فراگيران جواب مي دهند: چادر نشيني

 

 

 

 

كتابها را باز كرده و مشغول خواندن درس مي‌شوند.

 

 

 

 

 

دانش آموزان كتابها را مي بندند.

 

دانش آموزان به طور فردي مشغول خواندن سؤالات و پاسخ گويي به آنها مي شوند.

 

دانش آموزان سؤالات را جمع مي كنندو داخل كشو يا زير كتاب خود قرار مي دهند.

دانش آموزان پس از گرفتن برگه‌ي سؤالات به صورت گروهي با هم بحث ومشورت مي كنند وسؤالات را يكي يكي در پاسخ نامه‌ي جديد جواب مي دهند.

20 دقيقه

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

ارائه درس

معلم پايان زمان را اعلام مي كند وكليد سؤالات را بين گروهها توزيع مي كند واز آنها مي خواهد كه پاسخ هاي خود را با كليد سؤالات مطابقت دهند ونمره‌ي خود را تعيين كنند.( يك دقيقه)

معلم پايان زمان را اعلام مي كند و پاسخ نامه ها را جمع‌آوري مي كند و از يك دانش آموز مي خواهد پاي تابلو آمده و نتايج اعلام شده توسط معلم را در جدول يادداشت كند.

 

معلم پاسخ نامه‌هاي فردي و گروهي را ارزيابي كرده ونتيجه‌ي گروه ها را اعلام مي كند.

گروه زرد بالاترين نمره‌ي فردي و گروهي 14 است.

 

گروه قرمز بالاترين نمره‌ي فردي10ونمره‌ي گروهي 12است.

 

گروه نارنجي بالاترين نمره فردي 14و نمره‌ي گروهي 12 است.

 

گروه سبز بالاترين نمره‌ي فردي و گروهي10 مي‌باشد.  

 

معلم گروه زرد را تشويق مي كند. آفرين به گروه زرد كه هم درس را خوب ياد گرفته‌اند و هم كار گروهي را به خوبي انجام داده‌اند.

دانش اموزان با معلم همكاري مي كنند و پاسخ ها خود را با كليد سؤالات مطابقت مي دهند ونمرات خود را تعيين مي كنند.

 

دانش آموزان با معلم همكاري مي كنند. دانش آموزان پاي تابلو آمده وآماده‌ي كار و فعاليت مي‌شوند.

 

 

 

دانش آموز در جدول يادداشت مي كنند.

گروه زرد خوشحال مي شود.

 

دانش آموز اعداد را در جدول يادداشت مي كنند وگروه قرمز بيشتر دقت مي كنند.

 

دانش آموز اعداد را پاي تابلو يادداشت مي كند وگروه نانرجي توجه مي كنند.

 

دانش آموز اعداد را پاي تابلو مي نويسد گروه‌سبز از مساوي بودن نمره تقريباً خوشحال مي شوند.

 

گروه زرد خوشحال مي شوند.

دقيقه

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

ارائه درس

دانش آموزان گروه قرمز بايد درخواندن درس دقت مي‌كردند اما كار گروهي خوبي داشتند.

 

دانش آموزان گروه نارنجي در گروه فعاليت كمي را داشته‌اند بايد سعي كنند كه در جلسات بعدي در گروه بهتر و بيشتر فعاليت كنند.

دانش آموزان گروه سبز كه نمره‌ي فردي و گروهي يكساني دارند بايد در خواندن درس دقت كنند ودر گروه بيشتر فعاليت كنند.

معلم بعد از تشكر از دانش آموزان مي خواهد كه خودشان را تشويق كنند.

معلم از دانش آموزان مي پرسد اگر سؤالي در مورد درس جديد داريد بپرسيد.

معلم به سوالات احتمالي دانش آموزان پاسخ مي‌دهد.

 

گروه قرمز سخنان معلم را تأييد مي كنند.

 

 

گروه نارنجي قول مي دهند كه دقت و فعاليت بهتري داشته باشند.

 

 

گروه سبز قول مي دهند كه با همكاري هم در گروه فعاليت بيشتري داشته باشند.

 

 

دانش آموزان با شور و نشاط خود را تشويق مي كنند.

 

 

 

دانش آموزان اگر سؤالي داشته باشند مطرح مي كنند.

دقيقه

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

جمع بندي ونتيجه گيري

خوب بچه ها از درس امروز خوشتان آمد؟

پس يكبار ديگر درس را با هم مرور مي كنيم.

خوب دقت كنيد اگر قسمتي از درس را نفهميديد ياد بگيريد.

فهميديم به گروهي از مردم كه در چادر زندگي مي‌كنند..........

آفرين بچه ها ي خوبم

چادر نشين ها علاوه بر مشكلات و سختيهاي فراواني كه به همراه دارند زندگي شيرين و با صفاتي هم در كنار هم دارند و بخشي از مايحتاج ما را به صورت فراورده هاي دامي مانند:..............

مردم عشاير مردمي دلير و............

به قول امام خميني كه فرمودند: عشاير ذخاير مملكت‌اند.

نصب كارت مخصوص روي تابلو كه اين جمله در آن نوشته شده است.

پس نتيجه گرفتيم، عشاير ثروت مملكت هستند، چون فرآورده هاي دامي توليد مي كنند لبنيات، گوشت، پوست و.....

بچه ها مثل چي....؟

( معلم صداي خود را تغيير مي دهد)

آفرين تبارك الله

معلوم شد كه درس را خوب ياد گرفته‌ايد هيچكدام از گروه ها سؤالي ندارند؟

معلم به سوالات احتمالي دانش آموزان پاسخ مي‌دهد.

 بله

 

دانش آموزان به دقت گوش مي دهند.

 

چادر نشين مي گويند.

 

 

 

 

 

شير- ماست- كره و.... تهيه مي كنند.

مهربان هستند.

 

 

 

 

 

نيازمندند.

 

 

 

دانش آموزان اگر سوالي داشته باشند مطرح مي‌كنند.

دقيقه

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

ارزشيابي پاياني

معلم سؤالاتي را كه از قبل آماده كرده و در پاكت قرار داده را در بين گروه ها توزيع مي كند و از آنها مي خواهد كه سؤال خود را برداشته در گروه با هم مشورت كرده ويه سؤال پاسخ دهند.

*سؤال گروه زرد: چرا افراد ايل كوچ مي كنند؟

آفرين دخترم

*سؤال گروه نارنجي: اگر دشمنان به كشور حمله كنند مردم عشاير چه مي كنند؟

مرحبا به دخترم

*سؤال گروه قرمز: چند فراوردهاي دامي كه مردم عشاير توليد مي كنند را نام ببريد؟

احسنت دختر گلم

* سؤال گروه سبز: به افراد ايل چه مي گويند؟

بله درست است دوستانتان را تشويق كنيد.

به دانش‌آموزان فرصت سؤال داده مي شود تا اگر اشكالي دارند برطرف شود.

چون درس امروز را خوب ياد گرفته‌ايد يك آفرين هليكوپتري بفرستيد.

يكي از اعضاي هر گروه به نمايندگي از طرف گروه پاكت خود را برداشته آن را باز مي كند سؤال را براي گروهش مي خواند و در گروه راجع به پاسخ سؤال با هم بحث مي كنند وبه پاسخ صحيح مي رسند.

 

داوطلب گروه سؤال را مي خواند و پاسخ مي‌دهد.

دانش آموز پاسخ مي‌دهد: براي يافتن چراگاه

 

دانش آموز داوطلب پاسخ مي دهد: مردم عشاير اولين گروهي هستند كه از مرزهاي كشور دفاع مي كنند.

 

 

دانش آموز داوطلب پاسخ مي دهد: ماست، كشك، پنير، دوغ، كره و......

 

 

دانش آموز داوطلب پاسخ مي دهد: عشاير

 

دانش آموزان با شور وشوق خودشان را تشويق مي‌كنند.

 

آفرين

3 دقيقه

 

 

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

تعيين تكليف

تصويري را هم كه معلم از قبل آماده كرده به آنها داده و از آنها مي خواهد كه به طور مختصر در مورد تصوير توضيح دهند.

خوب بچه ها كتاب ها را باز كنيد تا يك بار از روي درس بخوانيد تا اگر اشكالاتي تلفظي داريد برطرف شود.

معلم از دانش آموزان مي خواهد كه يكبار ديگر درس را براي خانواده بخوانند و پرسشهاي پايان درس را در دفتر اجتماعي بنويسند و پاسخ دهند و سياه چادر را دفتر خودشان بكشند.

معلم چند موضوع را كه قبلاً روي برگه نوشته و آماده كرده بين دانش آموزان تقسيم مي كند و از آنها مي‌خواهد كه به دلخواه در مورد هر يك از موضوعات كه دوست دارند به كمك بزرگترها يا با استفاده از كتابهاي ديگر( غير درسي) تحقيق كرده وبراي جلسه آينده به كلاس بياورند وبهترين آنها انتخاب شده ومورد تشويق قرار گيرند.

موضوعات تحقيق:

ô در مورد لباس زنان عشايري

ôآداب و رسوم مردم چادر نشين( عشاير)

خوب بچه ها درس ما تمام شد براي سلامتي آقا امام زمان (عج) وسلامتي خودتان صلوات.

 

دانش آموزان تصاوير مورد نظر را گرفته روي آن فكر كرده تا خلاصه‌اي در مورد آن بنويسند.

 

يكي از دانش آموزان از روي درس مي خواند و بقيه خط مي برند.

 

 

دانش آموزان دقت مي كنند و پاسخ مي دهند: چشم

 

 

 

 

 

 

 

دانش‌آموزان گوش مي كنند وموضوعات را تحويل گرفته ودر مورد موضوع مورد نظر خود فكر مي‌كنند.

 

 

                                                    با تشكر

                     پروين محمد عليزاده ساماني

2 دقيقه

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۷ساعت 13:30  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  |