چهار محال وبختیاری
 
با ارسال شیوه نامه طرح از دفتر وزارت  وپس از مطالعه وتشکیل کمیته علمی طرح ،کارگاه آموزشی وتوجیهی جشنواره جابر بن حیان (پروژه های علمی دانش آموزان)دوره ابتدایی درتاریخ ۶و۷دی ماه ۸۹با حضور مدیران ومعلمان مدارس ابتدایی مجری طرح درمحل پژوهشکده تعلیم وتربیت استان برگزارگردید.دراین جلسه همکاران با اهمیت وضرورت طرح،تعریف پروژه های علمی وشیوه ها وروشهای اجرایی آن،انواع پروژه ها ،نحوه برگزاری نمایشگاه وداوری آثار ،با انجام فعالیت کارگاهی آشنایی یافتند.همچنین به منظور اجرای هرچه مطلوب تر طرح برلزوم تشکیل شورای معلمان ،گروه بندی دانش آموزان ،توجیه وتبیین برنامه فعالیت وزمانبندی ارائه آثار با توجه به مفاد شیوه نامه طرح،همکاری وتعامل مدیریت واحد آموزشی استفاده ازتجارب همکاران واولیا فراگیران مورد تاکید قرار گرفت دراین طرح ازهرمنطقه ۲آموزشگاه به استان معرفی شده اندکه درهرواحد آموزشی دانش آموزان درپایه های مختلف به صورت انفرادی یا تیمی می توانند به ارائه آثار بپردازند۰
 
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ساعت 11:29  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  |