چهار محال وبختیاری

مشخصات كلي: نام ونام خانوادگي: فروغ رفيعيان بروجني               نام مدرسه: پروين اعتصامي         نام شهرستان: لردگان

مقطع تحصيلي: ابتدايي         پايه: چهارم          نام درس: علوم تجربي          موضوع درس: مخلوط ها           جلسه: 36

زمان جلسه: 50 دقيقه         تاريخ اجرا: 30/9/87        صفحات: 44و45و46و47و48و49     تعداد دانش آموزان: 25 نفر

باسمه تعالي

 

هدف كلي:

آشنايي دانش آموزان با مفهوم مخلوط و ويژگي هاي آن.

اهداف جزئي:

1- دانش آموزان با برخي از مواد غذايي كه به صورت مخلوط استفاده مي كنند آشنا مي شوند.

2- دانش‌ آموزان با تعريف مخلوط آشنا مي شوند.

3- دانش آموزان با مثال هايي از مخلوط ها آشنا مي شوند.

4- دانش آموزان با برخي از راه هاي جدا كردن مواد تشكيل دهنده‌ي مخلوط ها آشنا مي شوند.

5- دانش آموزان با مفهوم محلول آشنا مي شوند.

6- دانش آموزان با انواع مخلوط ها آشنا مي شوند.

7- دانش آموزان با انواع مخلوط ها آشنا مي شوند.

8- دانش آموزان با مفهوم حلال و حل شونده آشنا مي شوند.

9- دانش آموزان با انواع محلول آشنا مي شوند.

10- دانش آموزان با مثال هايي از انواع محلول ها آشنا مي شوند.

11- دانش آموزان با تفاوت مخلوط هاي يكنواخت( محلول ها) و مخلوط هاي غير يكنواخت آشنا مي شوند.

ويژگي هاي دانش آموزان از لحاظ اجتماعي- اقتصادي- جسمي- ذهني- عاطفي- اخلاقي

ويژگي مهم اين مرحله از رشد فعاليت كودك در رابطه با محيط عيني و محسوس است و از اين جهت پياژه آن را مرحله عمليات محسوس نامگذاري كرده است. در اين مرحله كودك توانايي انجام اعمال منطقي را كسب مي كند اما اين اعمال را با امور محسوس و عيني مي تواند انجام دهد نه با امور فرضي و پديده هاي انتزاعي، بنابراين كودك مرحله‌ي عمليات محسوس از عهده‌ي حل كردن مسائل عيني بر مي آيد اما قادر به حل كردن مسائل انتزاعي نيست.

از ويژگي هاي ديگر تفكر اين مرحله آن است كه كودك از طريق تفكر بر حسب اعمال محسوس و عيني مي تواند در باره امكانات اعمال مختلف و نتايج حاصل از آنها انديشه كند در اين مرحله به خلاف مراحل قبل كودكان نيازي به انجام كوشش و خطا ندارند بلكه مي توانند اعمال را پيش بيني كرده ونتايج آنها را از پيش حدس بزنند.

از رويدادهاي مهم اين مرحله درك مفهوم بقاي ماده، عدد، وزن، حجم وغيره توسط كودك است مفهوم بقاء يا نگهداري ذهني به اين مطلب اشاره مي كند كه علي رغم ايجاد تغيير در شكل ظاهري يا وضع مكاني يك شيء اگر چيزي به آن اضافه يا چيزي از آن كاسته نشود در مقدار واقعي آن تغييري ايجاد نمي شود.

درك مفهوم بقاء از سوي كودك مستلزم تسلط يافتن او بر اصل منطقي زير است:

الف) اين اصل نشان دهنده‌ي آن است كه تغييرات ظاهري اشيا در مقدار واقعي آنها تغييري ايجاد نمي كند و كميت يك شيء در شكل هاي مختلف همان است كه در ابتدا بوده.

ب) بازگشت پذيري: طبق بازگشت پذيري اگر شئ تغيير شكل يافته را به حالت قبلي اش برگردانيم معلوم مي شود كه در آن تغييري ايجاد نشده است. بنابراين اصل براي عملي عمل ديگري وجود دارد كه آن را باطل مي كند.

ج) جبران: بنابر اصل جبران در تغيير شكل اشيا يك مورد مورد ديگر را جبران مي كند.

مفاهيم بقا گوناگون اند و از جمله مي توان مفاهيم بقاي عدد، طول، ماده، فاصله، حجم، وزن، مايع وغيره را نام برد هيچ يك از اين مفاهيم بقا پيش از مرحله‌ي عمليات محسوس كسب نمي شود و حتي درك پاره‌اي از آنها چون مفهوم بقاي حجم تا اواخر اين مرحله به طول مي انجامد. در زير سن كودك براي درك برخي از اين مفاهيم را از نظر مي گذرانيم.

1- مفهوم بقاي عدد( 6 تا 7 سالگي)

2- مفهوم بقاي طول( 6 تا 7 سالگي)

3- مفهوم بقاي ماده( 7 تا 8 سالگي)

4- مفهوم بقاي سطح( 9 تا 10 سالگي)

5- مفهوم بقاي مايع( 6 تا 7 سالگي)

6- مفهوم بقاي حجم( 11 تا 12 سالگي)

كودك در مرحله عمليات محسوس علاوه  بر درك مفهوم بقا توانايي هاي ديگري را نيز كسب مي كند كه عبارتند از توانايي طبقه‌بندي كردن، توانايي رديف كردن، توانايي كار با اعداد.

توانايي طبقه بندي كردن اشياء:

طبقه بندي كردن يعني دسته بندي كردن گروهي از اشيا بر حسب شباهتها و تفاوت هاي بين آنها كه نياز به توانايي درك روابط ميان آن اشيا را دارد. فرايند طبقه بندي كردن اشيا مستلزم قرار دادن خرده طبقه هاي مربوط در طبقه هاي كلي تر است به نحوي كه اين طبقه هاي كلي داراي هويت همه خرده طبقه ها باشند پياژه از اين مطلب با اصطلاح سلسله مراتب طبقات ياد مي كند.

توانايي رديف كردن:

 توانايي قرار دادن اشيا به دنبال هم برحسب يكي از ويژگي هاي آنها رديف كردن يا مرتب كردن نام دارد شناسايي خواص اعداد مستلزم اين توانايي است.

توانايي درك مفهوم عدد:

توانايي كار كردن با اعداد و درك مفهوم عدد از توانايي طبقه بندي كردن و رديف كردن اشيا ناشي مي شود زيرا هر عدد معرف طبقه‌اي از امور است و مجموعه اي از پديده ها را كه از لحاظ تعداد مشترك هستند نشان مي دهد. ضمناً سوي اعداد به ترتيب به دنبال يكديگر رديف شده اند به اين معني كه هر عدد از عدد قبلي بزرگ تر از عدد بعدي كوچكتر است.

گفتيم كه در مرحله‌ي عمليات محسوس كودك قادر است اعمال را دروني كند يعني مي تواند آنچه را كه قبلاً به صورت آشكار و بر روي اشيا و امور واقعي انجام مي داد اكنون در ذهن خود انجام دهد به سخن ديگر در اين مرحله كودك مي تواند در باره اشيا فكر كند اما اين تفكر به اشياء واقعي يعني اشيا قابل دستكاري محدود مي شود پياژه منطق كودك را در اين دوره منطق طبقه‌بندي، روابط و اعداد مي نامند نه منطق امور فرضي زيرا كودك در اين مرحله قادر است اشيا را بر حسب ويژگي هايشان طبقه بندي كند آنها را بر حسب رابطه‌اي كه با يكديگر دارند مرتب كند و از طريق دستكاري آنها به شمارش شان بپردازند.

علاوه بر مطالب گفته شده در كلاس درس مورد نظر دختران 10 تا 11 ساله درس مي خوانند. از لحاظ جسمي يك دانش آموز از عينك استفاده كرده ومحل نشستن او با توجه معلم تعيين شده است و ديگر دانش آموزان مشكل خاصي ندارند. از لحاظ ذهني كليه‌ي دانش آموزان مطالب را خيلي خوب فرا گرفته و با تكرار و تمرين مي آموزند و مشكل خاصي ندارند. از لحاظ فرهنگي خانواده ها در حد متوسط هستند اكثر افراد خانواده ها با سوادند اما تحصيلات دانشگاهي ندارند. از لحاظ اقتصادي پدر اكثر دانش‌آموزان شغل آزاد داشته تعداد كمي آموزگار هستند ودرآمد مكفي دارند پدر يكي از دانش آموزان بر اثر بيماري فوت شده و مادر عهده دار تأمين زندگي از طريق خياطي است. از لحاظ اخلاقي هيچ يك از دانش آموزان رفتار سوئي نداشته و همگي در تعامل با يكديگر در محيط كلاس به تحصيل مي پردازند و در نهايت از لحاظ اجتماعي كليه‌ي دانش آموزان با يكديگر دوست بوده ودر انجام كارهاي گروهي كلاس كلاس ومدرسه تاحد زيادي يار و پشتيبان هم هستند و به يكديگر احترام مي گذارند قابل ذكر است تعدادي از دانش آموزان از لحاظ روحي حساس تر بوده و نسبت به رويدادهاي كلاس و مدرسه انعطاف بيشتري از خود نشان مي‌دهند.   

اهداف رفتاري:

انتظار مي رود دانش آموز پس از پايان آموزش اين درس بتواند:

1- در حضور معلم و هم كلاسي هاي خود مفهوم مخلوط را تعريف كند.( حيطه دانش)

2- بدون استفاده از كتاب انواع مخلوط را بيان كند.( حيطه دانش)

3- براي هم كلاسي هاي خود مثال هايي از انواع مخلوط بزند.( حيطه دانش)

4- مفهوم محلول را براي دوستان خود توضيح دهد.(حيطه دانش)

5- بدون استفاده از كتاب انواع محلول را بيان كند.( حيطه دانش)

6- در حضور معلم و هم كلاسي هاي خود اجزاي محلول را بيان كند.( حيطه دانش)

7- در حضور هم كلاسي هاي خود براي انواع محلول مثال بزند.( حيطه دانش)

8- براي دوستان خود تفاوت مخلوط هاي يكنواخت و غير يكنواخت را بيان كند.( حيطه دانش)

9- در فعاليت هاي گروهي با علاقه شركت كند.( حيطه نگرش)

10- نسبت به يافتن پاسخ پرسش هايي كه نياز به تفكر دارند از خود كنجكاوي نشان دهد.( حيطه نگرش)

11- نسبت به درس كنجكاو و علاقه مند باشد.( حيطه نگرش)

12- نسبت به آوردن وسايل مختلف آزمايش به كلاس احساس مسئوليت كند.( حيطه نگرش)

13- آزمايش هاي مربوط به درس را همراه با اعضاي گروه خود انجام دهد.( حيطه مهارت)

14- راه هايي براي جدا كردن مواد مخلوط از يكديگر پيشنهاد كرده وآنها را عملي سازد.( حيطه مهارت)

15- فرآيند حل شدن تدريجي قند در آب را نقاشي كند.( حيطه مهارت)

16- جدول مربوط به انواع مخلوط ها و محلول ها را در كلاس نصب كند.( حيطه مهارت)  

روش ها فنون تدريس:

سخنراني- مشاهده- پرسش و پاسخ- نمايشي و تلفيقي از اين روش ها روش تدريس اين فصل است.

الگوي تدريس، الگوي عمومي تدريس مي باشد.

 

 

رسانه ها مواد آموزشي:

õ رسانه هاي داخل كلاس: كتاب، دفتر، تابلو، گچ، تابلو پاك كن، مواد رنگي

 õرسانه هاي خارج كلاس: شن، آب، نمك، براده‌ي آهن، آب ليمو، روغن مايع، قند، جوهر رنگي، الكل، نشاسته،         قطره چكان، قاشق، آهن ربا، دفتر نقاشي، سركه، پلاكاردهاي هنگام تدريس، نوار كاست، ضبط صوت، ليوان يكبار مصرف.

õ وسايلي كه معلم فراهم مي كند: براده‌ي آهن، الكل، آهن ربا، دفتر نقاشي، پلاكاردهاي هنگام تدريس، ضبط صوت،    نوار كاست.

õوسايلي كه دانش آموز فراهم مي كند: شن، آب، نمك، روغن مايع، قند، قطره چكان، جوهر رنگي، سركه، نشاسته، آبليمو، قاشق، ليوان،

õ استفاده از فن آوري: نوار كاست و ضبط صوت.

تعيين رفتارهاي ورودي:

1- دانش آموزان در سال اول آموخته اند كه حواس شناسايي اشيا و آنچه در محيط اطراف است به ما كمك مي كند.

2- دانش آموزان در سال دوم آموخته اند كه بيشتر چيزهاي اطراف ما ماده است ماده به 3 حالت جامد، مايع و گاز موجود است.

3- دانش آموزان در سال سوم آموخته‌اند كه گرما سبب تغيير حالت هاي ماده مي‌شود گرما طول وحجم اجسام را افزايش مي دهد.

4- دانش آموزان در سال سوم آموخته آند كه ذوب، انجماد و تبخير از انواع تغيير حالت هاي ماده است.

5- دانش آموزان نمونه هايي از مواد غذايي را به صورت مخلوط مصرف كرده و ديده اند.

6- دانش آموزان در زندگي خود انواع مخلوط ها را به كار برده اند.

7- دانش آموزان تا حدي راه هاي جدا سازي مواد را مي دانند.

8- دانش آموزان در زندگي خود انواع محلول ها را به كار برده اند.

 

 

 

 

 

 

سازماندهي فعاليت هاي معلم و دانش آموزان در قالب جدول:

هدف هاي رفتاري

روش

رسانه

فضا و ‌مكان

نيروي‌انساني

ارزشيابي

1- در حضور معلم و هم كلاسي هاي خود مفهوم مخلوط را تعريف كند.

سخنراني و پرسش و پاسخ  

نمك، آب،‌براده، روغن، آبليمو

كلاس‌درس

دانش آموز

شفاهي و چك‌ليست

2- بدون استفاده از كتاب انواع مخلوط را بيان كند.

 

آب، آبليمو، قند، نمك، براده‌و.....

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

شفاهي و چك‌ليست

3- براي هم كلاسي هاي خود مثال هايي از انواع مخلوط بزند.

 

آب،‌سركه،‌الكل، نمك،براده و.....

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

شفاهي و چك‌ليست

4- مفهوم محلول را براي دوستان خود توضيح دهد.

 

آب‌، قند،الكل، سركه، نمك‌و...

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

شفاهي و چك‌ليست

5- بدون استفاده از كتاب انواع محلول را بيان كند.

 

آب،‌نمك‌،‌آبليمو‌، سركه‌،‌الكل‌،‌جوهر‌

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

شفاهي و چك‌ليست

6- در حضور معلم و هم كلاسي هاي خود اجزاي محلول را بيان كند.

 

نمك‌، قند‌، آب، الكل‌، جوهرو...

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

شفاهي و چك‌ليست

7- در حضور هم كلاسي هاي خود براي انواع محلول مثال بزند.

 

قند‌،جوهر‌، آب، نمك‌

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

شفاهي و چك‌ليست

8- براي دوستان خود تفاوت مخلوط هاي يكنواخت و غير يكنواخت را بيان كند.

 

نشاسته‌، قند‌، آب‌، نمك‌، جوهر

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

شفاهي و چك‌ليست

9- در فعاليت هاي گروهي با علاقه شركت كند.

 

-

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

عملي‌و‌چك‌ليست‌

10- نسبت به يافتن‌پاسخ‌پرسشهايي‌كه‌نياز‌به‌تفكردارند‌ازخودكنجكاوي‌نشان‌دهد.

 

-

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

عملي‌و‌چك‌ليست‌

11- نسبت به درس كنجكاو و علاقه مند باشد.

 

-

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

عملي‌و‌چك‌ليست‌

12- نسبت به آوردن وسايل مختلف آزمايش به كلاس احساس مسئوليت كند.

 

-

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

عملي‌و‌چك‌ليست‌

13- آزمايش هاي مربوط به درس را همراه با اعضاي گروه خود انجام دهد.

 

قند‌،‌نمك‌، آب،سركه‌، الكل‌، برداه‌ و‌.....

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

عملي‌و‌چك‌ليست‌

14- راه هايي براي جدا كردن مواد مخلوط را يكديگر پيشنهاد‌كرده‌ و‌عملي سازد.

 

نمك‌، شن‌، آب، براده‌و ......

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

عملي‌و‌چك‌ليست‌

15- فرايند حل شدن تدريجي قند در آب را نقاشي كند.

 

قند‌، آب‌، مداد رنگ‌، كاغذ

كلاس‌درس‌و‌خارج‌كلاس

دانش آموز

عملي‌و‌چك‌ليست‌

16- جدول مربوط به انواع مخلوط ها و محلول ها را در كلاس نصب كند.

 

مقوا

كلاس‌درس‌

دانش آموز

عملي‌و‌چك‌ليست‌

مشخص كردن نوع ارزشيابي:

در ارزشيابي تشخيصي از دروس گذشته تعدادي پرسيده شده و يك سؤال پيش زمينه از درس جديد مطرح مي شود سؤالات به صورت شفاهي پرسيده شده و اعضاي هر گروه با مشاركت هم به سؤال پاسخ داده و حروف جواب توسط نماينده‌ي گروه در جدول روي تابلو وارد مي شود. در ارزشيابي تكويني سؤالاتي مطرح شده و دانش آموزان به صورت فردي و گروهي شفاهي پاسخ مي دهند. در ارزشيابي پاياني سؤالاتي از درس از دانش آموزان پرسيده شده و آنها به صورت گروهي كتبي پاسخ مي دهند در پايان چك ليست مربوط به اين فصل تنظيم مي گردد. سؤالات به صورت جامع در پايان طرح درس مطرح شده است.

فضا و مدل كلاس

دانش آموزان در گروه هاي 4 نفره با نام هاي نيلوفر، ياس، رز،مينا، نرگس، و نسترن با يكديگر همكاري و همياري دارند و چينش كلاس به صورت نعلي يا U شكل است.

نيروي انساني

دانش آموزان ومعلم نيروي انساني تشكيل دهنده‌ي جلسه‌ي تدريس مي باشند.

فعاليت هاي مستقل وفردي دانش آموزان

1- ارائه‌ي تكاليف جلسه‌ي گذشته و بيان اشكالات درسي و تلاش در جهت رفع آنها.

2- پاسخ به سؤالات آموزگار

3- طرح سؤال درس

4- شركت در بحثها و آزمايش هاي مربوط به فصل

5- رعايت كردن قوانين و مقررات كلاسي

6- فراهم آوردن وسايل تدريس

مراحل

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

فعاليت قبل از تدريس ( ايجاد ارتباط)

وارد كلاس مي شوم.

 

 

 

 

سلام بچه ها- حالتان خوب است؟

خدارا شكر خوب اول هر كاري به نام ......

نام خدا را روي تابلو مي نويسم.

بچه ها امروز چندمين روز آذر ماه است؟

تاريخ را روي تابلو كلاس ثبت مي كنيم.

امروز نوبت كدام دانش آموز است كه مناسبت روز را بيان كند؟

آفرين بر تو. بچه ها ما درشب يلدا چه كارهايي انجام

مي دهيم؟ 

آفرين

بارك الله 

 

 

 

آفرين بر شما. خوب بچه ها جلسه قبل چه كسي غايب بود؟

چرا؟

حالا بهتر شدي؟

الحمدالله اين طور كه مي بينم امروز غايب نداريم پس دفترهاي علوم خود را روي ميز بگذاريد تا تكاليف جلسه‌ي قبل را ببينم.

آفرين لاله جان خيلي تميز و كامل نوشتي.

سكينه چرا دفترت جلد ندارد! جلسه‌ي آينده دوباره دفترت را مي بينم ان شاءالله جلدش مي كني.

تكاليف بررسي شده وامضا مي گردند.

بچه ها حالا ميز و نيمكت هايتان را به صورت نعلي دور هم بچينيد.

پلاكاردهاي مربوط به نام هر گروه را روي ميز شان قرار مي دهم( گروه نيلوفر، رز، ياس، مينا، نرگس و نسترن)

جدول مربوط به سؤالات ارزشيابي تشخيصي را روي تابلو رسم مي كنم.

خوب بچه ها من از هر گروه سؤالي مي پرسم اعضاي گروه با مشورت هم به سؤال پاسخ داده نماينده‌ي آنها پاسخ را در جدول روي تابلو وارد مي كند.

 

دانش آموزان از جاي خود بلند شده صلوات فرستاده و پيام قراني مربوط به آن روز را با هم قرائت مي كنند.

ان الحسنات يذهبن السيئات.

همانا خوبيها، بدي ها را از بين مي برند.

سلام صبح به خير

بله- در جاي خود مي نشينند.

خدا

 

30/9/87

 

زهره از جاي خود بلند شده و مي گويد امشب آخرين شب فصل پاييز، طولاني ترين شب سال، شب يلدا نام دارد.

مريم: اجازه خانم به ديدن پدر بزرگ و مادر بزرگ مي‌رويم.

نرگس: اجازه خانم ميوه مي خوريم.

زينب: پدر بزرگ ومادر بزرگ برايمان قصه تعريف مي‌كنند.

عاطفه: ديرتر از شب هاي قبل مي خوابيم.

مينا خانم اجازه من

مريض بودم. رفتم دكتر كه خوب بشوم.

بله خانم. خدا را شكر بهترم

 

 

دانش آموزان دفاتر علوم خود را آماده مي كنند.

 

 

چشم خانم .

 

 

دانش آموزان ميزها را مرتب مي كنند.

 

 

 

 

 

4

دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

دقيقه

مراحل

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

 

گروه نيلوفر: واحد ساختماني بدن موجودات زنده چه نام دارد؟

آفرين تشويق كنيد حالا نماينده‌ي گروه حروف سلول را در جدول وارد كند.

گروه ياس: سبزي رنگ برگ به سبب وجود چه ماده‌اي است؟

 

تشويق كنيد.

گروه رز: حشراتي كه دسته جمعي به مزارع حمله مي كنند چه نام دارند؟

 

تشويق كنيد.

گروه مينا: موادي كه باعث خوش بو و خوش مزه شدن غذا مي‌شود چه نام دارد؟

تشويق.

گروه نرگس: موجودي كه غذاي خود را از بدن موجود زنده‌ي ديگر مي گيرد چه نام دارد؟

تشويق

گروه نسترن: يك سؤال متفاوت. پسته+ فندق+ تخمه+بادام= .

تشويق

خوب بچه ها جدول ما كامل شد حالا من مي خواهم اتفاقي كه ديروز برايم افتاد را تعريف كنم. دوست داريد بشنويد پس گوش كنيد. ديروز من به خانه‌ي يكي از اقوام خود رفته بودم دخترشان سارا مثل شما در كلاس چهارم درس مي خواند بعد از سلام واحوالپرسي و پذيرايي سارا از من دعوت كرد تا نقاشي‌هاي او را به اتفاق مادرش در اتاقش تماشا كنيم به نظرم رسيد كه سارا از موضوعي ناراحت است. بچه ها سارا دختر منظم و درس خواني است درست مثل شما او دفتر نقاشي اش را برايم آورد ومن مشغول تماشاي آنها شدم نقاشي ها بسيار زيبا و قشنگ بود اما با ديدن نقاشي آخر سارا خيلي ناراحت شد. من هم با ديدن آن نقاشي تعجب كردم مي دانيد چرا؟

بسيار خوب بچه ها نقاشي آخر رنگ آميزي با گواش بود. اما سارا نتوانسته بود آنها را مانند نقاشي هاي  قبل خوب و زيبا رنگ كند. سارا گفت كه خيلي تلاش كرده امام به نتيجه نرسيده است. مادرش گفت كه سارا خيلي نقاشي كردن را دوست دارد. از سارا خواستم تا رنگ ها را بياورد تا به او كمك كنم او با كمال ميل پذيرفت و گواش ها را آورد.

بچه ها من با ديدن رنگ ها متوجه علت مشكل سارا شدم.   

مي دانيد علتش چه بود؟

سلول

تشويق كرده وحروف كلمه‌ي سلول در جدول وارد مي شود. س- ل- و- ل

مشورت كرده وپاسخ مي دهند سبزينه و حروف آن را در جدول ثبت مي كنند س- ب- ز- ي- ن- ه

تشويق مي كنند.

 

پاسخ مي دهند آفت حروف آفت در جدول وارد مي شود. آ- ف- ت

تشويق مي كنند.

 

ادويه- ا- د- و- ي- ه

تشويق مي كنند.

 

پاسخ مي دهند انگل – ا- ن- گ- ل

تشويق مي كنند.

با مشورت هم پاسخ مي‌دهند. آجيل.آ- ج- ي- ل

تشويق مي كنند.

 

بله

 

 

 

 

 

 

 

 

نه خانم. نمي دانيم شما بگوييد.

 

 

 

 

 

 

 

اجازه خانم رنگ هايش قشنگ نبود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

دقيقه

مراحل

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

مطلع كردن فراگيران از اهداف درس                                                                                ارائه درس جديد

نه

نه

آفرين محبوبه تا حدي درست حدس زدي بچه ها محبوبه را تشويق كنيد.

وقتي من در رنگ ها را باز كردم متوجه شدم رنگ ها سفت تر از روز اول هستند و سارا متوجه اين موضوع نشده بود.

به همين خاطر از او خواستم مقداري آب بياورد و او با عجله اين كار را انجام داد. بعد با كمك مادرش و خود سارا مقداري آب در داخل رنگ ها ريختيم و تكان داديم و هم زديم.

سارا شروع كرد به نقاشي كردن و بسيار خوشحال بود جايتان خالي من و مادر سارا هم نقاشي كشيديم و رنگ كرديم.

من از سارا خواستم دفتر نقاشي اش را به من بدهد تا شما هم نقاشي ها را بببينيد دوست داريد تماشا كنيد؟

پس گروه ها به نوبت دفتر را به هم بدهند تا همه نقاشي ها را ببينند.

 

 

بچه ها يك پيشنهاد خوب چطور است حالا كه صحبت از زنگ و آب و هم زدن شدن درس امروز علوم تجربي را اختصاص دهيم به فصل مخلوط ها كه در همين رابطه است.

موافق هستيد؟

اين فصل در زندگي همه‌ي ما كاربردها واستفاده هاي زيادي دارد پس لطفاً خوب گوش دهيد.( نوشتن نام درس روي تابلو)

 

بچه ها كي مي داند ما براي تهيه‌ي سالاد به چه موادي نياز داريم؟

آفرين ما اين مواد را قاطي كرده تا يك سالاد خوب به دست آوريم.

 

بچه ها آنچه كه ما داريم يك مخلوط است تكرار كنيد.

يعني 2 يا چند ماده كه روي هم بريزيم طوري كه رنگ و مزه و بو و..... آنها عوض نشود( نصب پلاكارد) تكرار كنيد.

حالا هر گروه وسايل آزمايش خود را روي ميز بگذاريد.

 

 

1- اعضاي هر گروه مقداري آب در ظرف مورد نظر ريخته كمي شن به آن اضافه كرده وهم بزند.

تعداد رنگ ها كم بود؟

محبوبه: اجازه خانم رنگ ها خشك شده بود.

 

تشويق مي كنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

مشتاقانه پاسخ مي دهند بله

بچه ها مشغول ديدن شده اظهار نظر مي نمايند

نگاه كن چقدر خوب نقاشي كرده است.

چقدر خوب رنگ كرده است.

..........

 

 

 

بله

 

 

 

با مشورت و رعايت نظم پاسخ مي دهند.

خيار- كلم- كاهو- گوجه فرنگي- سس و....

 

 

 

مخلوط

تكرار جمله 2 يا چند ماده كه روي هم بريزيم و خواص آنها عوض نشود.

دانش آموزان از جلسه‌ي گذشته عهده دار آوردن‌وسايل آزمايش شده و آنها را به صورت گروهي تهيه كرده به كلاس آورده‌اند.

 

انجام مي دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

دقيقه

 

 

 

25

دقيقه  

 

 

 

 

 

 

 

مراحل

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

 

سؤال كدام گروه مي توانيد راهي براي جدا كردن آب و شن پيشنهاد كند.

 

 

 

 

تشويقشان كنيد.

2- هر گروه مقداري نمك روي يك صفحه كاغذ ريخته تا من هم مقداري براده آهن به شما بدهم خوب آنها را قاطي كنيد.

يك سؤال چه كنيم تا نمك و براده آهن از هم جدا بشوند.

تشويق كنيد تا من هم به هر گروه يك آهن ربا براي اين كار بدهم.

3- هر گروه مقداري آب و روغن مايع را با هم مخلوط كرده و مشورت كنيد چگونه روغن را از آب جدا كنيم.

 

تشويق كنيد.

4- هر گروه مقداري آب وآب ليمو رابا هم مخلوط كرده و راه جداسازي آن را پيشنهاد كند.

 

بله بچه ها گاهي مواد مخلوط به آساني از هم جدا مي شوند ولي گاهي اين كار به راحتي انجام شدني نيست.

5- هر گروه مقداري آب در ظرف ريخته و يك حبه قند در آن بيندازد. حالا با قطره چكان مقداري آب از ته ظرف و مقداري آب از روي مايع بچشيد و نتيجه را بيان كنيد.

حالا با قاشق مايع را هم بزنيد و بچشيد نتيجه؟

پس از پايان درس نقاشي حل شدن تدريجي قند در آب را تهيه كرده وسرگروه ها در پوشه‌ي كار رگروه قرار دهند.

دقت كنيد وقتي قند در آب قرار گرفت ذرات قند از هم جدا شده و لابه لاي ذرات آب مي روند تا آب را شيرين كنند به اين مخلوط محلول مي گوييم محلول يعني مخلوط يكنواخت تكرار كنيد.( نصب پلاكارد محلول)

خوب حالا مي خواهيم نوع مخلوط را با توجه به حالت مواد تشكيل دهنده معين كنيم ودر جدولي كه روي تابلو مي كشم ثبت كنيم.

نمك

براده آهن

پس نوع مخلوط مي شود جامد در جامد ( ثبت در جدول)

 

گروه ها مشورت كرده گروه ياس پاسخگوست.

اجازه خانم چون دانه هاي شن سنگين هستند ته ظرف رفته و آب روي آنها قرار مي گيرد پس آب را از شن جدا كرده در 2 ظرف جداگانه قرار مي دهيم و انجام مي دهند.

تشويق مي كنند.

 

گروه ها انجام مي دهند.

مشورت كرده و گروه مينا پاسخ مي دهد. اجازه خانم با يك آهن ربا آهن ها را از نمك جدا مي كنيم.

تشويق كرده و عمل جدا سازي را انجام مي دهند.

پس از مشورت گروه نرگس جواب مي دهد چون روغن روي آب است و آب در زير روغن آن ها را براحتي در 2 ظرف جداگانه مي ريزيم.

عمل جدا سازي را انجام مي دهند.

آزمايش را انجام داده و پس از مدت كوتاهي اعتراف مي‌كنند كه به راحتي موارد گذشته از هم جدا نمي‌شوند.

 

 

 

 

گروه ها با دقت آزمايش را انجام داده و به اين نتيجه مي رسند كه آب ته ظرف شيرين است ولي روي آب نه.

 

 

 

 

تكرار مي كنند به مخلوط هاي يكنواخت محلول مي‌گويند.  

 

 

جامد

جامد

 

مراحل

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

 

شن

آب

پس نوع مخلوط مي شود......( ثبت در جدول)

آب

آبليمو

پس نوع مخلوط مي شود....... ( ثبت در جدول)

گروه نسترن: يك مخلوط جامد در مايع مثال بزنيد.

تشويق كنيد آفرين

گروه نيلوفر: يك مخلوط جامد در جامد مثال بزنيد

آفرين

گروه رز: يك مخلوط مايع در مايع مثال بزنيد.

آفرين

بچه ها ما يك نوع مخلوط ديگر هم داريم كه خيلي براي ما مهم است. و آن مخلوط گازي است هواي اطراف ما مخلوطي از چند گاز است كه مهم ترين آن........

است( ثبت در جدول)

ديديم كه قند در آب.........

چون قند در آب حل مي شود به قند حل شونده ( نصب پلاكارد) و به آب حلال( نصب پلاكارد) مي گوييم.

گروه ياس در محلول آب- نمك حلال و حل شونده را تعيين كنيد.

صد آفرين

مقداري سركه و آب را با هم مخلوط كرده نوع آن را از روي حالت مواد تعيين كنيد.

( ثبت در جدول روي تابلو)

نوع محلول آب- قند را هم تعيين كنيد.

كاملاً درست است( ثبت در جدول روي تابلو)

گروه مينا شما مقداري آب و الكي كه در اختيارتان مي گذارم را مخلوط كرده و نوع محلول را تعيين كنيد وعلت را براي دوستان خود توضيح دهيد.

تشويقشان كنيد.

حالا بچه ها به آزمايشي كه من انجام مي دهم دقت كرده و خوب مشاهده كنيد مقداري آب و نشاسته را در ظرفي ريخته و خوب هم مي زنم.

مقداري جوهر رنگي را هم با آب قاطي كرده كمي صبر مي‌كنيم ببينيم چه اتفاقي مي افتد.

 

جامد

مايع

جامد در مايع

مايع

مايع

مايع در مايع

پس از مشورت: قند در آب- نمك و آب- شكر و آب

تشويق مي كنند.

پس از مشورت: مداد و مداد پاكن – نخود و لوبيا

تشويق مي كنند.

پس از مشورت: آب و گلاب- سركه و آب

تشويق مي كنند.

 

 

اكسيژن

 

حل شد.

 

 

مشورت كرده پاسخ مي دهند.

آب حلال ونمك حل شونده

تشويق مي كنند.

 

انجام داده و به محلول مايع در مايع اشلاره مي كنند.

 

جامد در مايع

 

 

با دقت انجام داده و نوع محلول را وايع در مايع ذكر مي كنند چون هم آب و هم الكل مايع هستند.

تشويق مي كنند.

 

 

 

گروه ها با دقت مشاهده كرده اظهار نظر مي كنند نشاسته ته ظرف ته نشين مي شود ولي اين اتفاق در مورد آب و جوهر رنگي نمي افتد.

 

مراحل

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

زمان

ارزش يابي كلي پاياني

پس مي توانيم نتيجه بگيريم آب و نشاسته محلولي تشكيل نمي‌دهند. چون نشاسته از آب جدا مي شود.

اما جوهر و آب محلول تشكيل مي دهند چون جوهر از آب جدا نمي شود.

بچه ها در كدام آزمايش ها آب و ماده‌ي ديگر از هم جدا شدند؟

صد آفرين پس شن و روغن در آب حل نمي شوند و محلولي

تشكيل نمي دهند.

حالا كتاب هايتان را باز كنيد تا يكبار از روي درس بخوانيم و هر كس ايراد و اشكالي دارد برطرف كند.

خوب بچه ها حالا براي اينكه بفهمم درس را خوب ياد گرفتيد يانه هم يك بازي مي كنيم و هم به تعدادي سؤال پاسخ مي دهيم.

من به هر گروه يك برگ سؤال داده با شنيدن صداي موزيك ضبط صوت شروع به پاسخ دادن مي نمائيد با قطع شدن صداي موزيك گروه ها برگه ها را با هم تعويض كرده و اقدام به تصحيح آن مي نمايند ودر پايان نظر خود را در مورد پاسخ گويي گروه مورد نظر در زير برگه ي سؤالات بيان مي كنند مثل خوب بود- كامل بود- تا حدي كامل بود- خوب پاسخ داده نشده بود و........

 

 

 

 

 

اجازه خانم روغن و آب – اجازه خانم شن و آب

 

فعاليتهاي تكميلي

نكته‌ي ديگر آن كه حروف كلمه‌ي رمز به صورت بهم ريخته در جاي مورد نظر قرار دارند شما بايد حروف را مرتب كرده به كلمه‌ي رمز نيز اشاره كنيد ودر جاي مربوط بنويسيد برگه‌ ها توزيع مي شود.

 

 

خلاصه و جمع بندي:  

در اين فصل آموختيم كه:

1- مخلوط يعني...........

2- انواع مخلوط يعني..............

3- هر محلول 2 قسمت دارد................

4- در محلول ها حلال وحل شونده از هم جدا...............

5- انواع محلول ها شامل...............

6- به مخلوط هاي يكنواخت....................

7- و نيز آموختيم كه مخلوط ها و محلول ها در زندگي ما كاربردهاي زيادي دارند.

هزار آفرين بر شما.

 

 

 

دانش آموزان با شنيدن صداي موزيك اقدام به پاسخگويي در گروه ها نموده و با قطع شدن صداي موزيك برگه ها را با هم تعويض كرده اقدام به تصحيح مي نمايند ونظر خود را در مورد نحوه پاسخگويي هم ديگر در پايان بيان مي نمايند.

 

2يا چند ماده كه روي هم بريزيم و خواص خود‌را‌حفظ‌كنند.

جامد در جامد- جامد در مايع- مايع در مايع- گازي است.

1- حلال و 2 حل شونده

نمي شوند.

1- جامد در مايع2- مايع در مايع است.

محلول مي گوييم.

 

 

5

دقيقه

مراحل

فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

 

نتيجه گيري

بچه ها مخلوط و محلول ها انواع مختلفي به خاطر حالت مواد تشكيل دهنده‌ي خود دارند كه در اين درس با آنها آشنا شديم و گفتيم اگر در محلول مواد ته نشين شده و يا از هم جدا شوند از ابتدا محلولي تشكيل نشده است.

 و اينكه مادر زندگي خود روزانه از محلول ها و مخلوط ها به خصوص در زمينه‌ي مواد غذايي و خواركي  خود استفاده مي كنيم

پس بهتر است با مفهوم مخلوط ومحلول آشنايي داشته و هنگام كاربرد آنها نوعشان را براي خودمان نيز بيان كنيم.

تعيين تكليف:

1- داخل كتاب: جلسه‌ي آينده درس پرسيده شده و شما در منزل سؤالات قسمت فكر كنيد را با دقت مطالعه كرده و پاسخ آنها را در داخل كتاب مي نويسيد.

2- خارج كتاب: هر دانش آموز با دقت به اطراف خود در طول زندگي روزمره گزارشي از مواد مصرف انواع محلول ها و مخلوط ها رابا ذكر مثال به كلاس ارائه مي دهد.

گروه هاي ياس، مينا ونرگس جدول انواع مخلوط ها را با ذكر مثال باهم تهيه كرده در كلاس نصب مي كنند.

گروه هاي نيلوفرف رز و نسترن جدول انواع محلول ها را با ذكر مثال باهم تهيه كرده و در كلاس نصب مي كنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با شنيدن صداي زنگ از كلاس خارج مي شوند.

 

 

 

 

جدول سؤالات ارزشيابي تشخيصي

گروه نيلوفر

 

س

ل

و

ل

 

گروه ياس

س

ب

ز

ي

ن

ه

گروه رز

 

 

آ

ف

ت

 

گروه مينا

ا

د

و

ي

ه

 

گروه نرگس

 

ا

ن

گ

ل

 

گروه نسترن

 

 

آ

ج

ي

ل

 

1- واحد ساختماني بدن موجودات زنده چه نام دارد؟

2- سبزي رنگ برگ به سبب وجود چه ماده‌اي است؟

3- حشراتي كه دسته جمعي به مزارع حمله مي كنند چه نام دارند؟

4- موادي كه باعث خوش مزه شدن و خوش بو شدن غذا مي شوند چه نام دارند؟

5- موجودي كه غذاي خود را از بدن موجود زنده‌ي ديگر مي گيرد چه نام دارد؟

6- پسته+ فندق+ انجير+ تخمه= ...................

 

سؤالات ارزشيابي پاياني

1- مخلوط را تعريف كنيد؟

2- انواع مخلوط را بنويسيد مثال بزنيد؟

3- دو قسمت محلول را نام ببريد؟

4- انواع محلول را با ذكر مثال نام ببريد؟

5- را ه جدا كردن نمك و براده آهن چيست؟

6- محلول را تعريف كنيد؟

7- يك مخلوط گازي را نام ببريد؟

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:8  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  |