چهار محال وبختیاری

 

 

1‌-‌مشخصات‌كلي

باسمه تعالي

عنوان درس:هديه هاي آسمان           موضوع درس: به جاي...............          نام دبستان:          كلاس:چهارم                             

 تعداد دانش آموزان:                       نام ونام خانوادگي آموزگار:                                         زمان: 45 دقيقه

2- هدف كلي

آشنايي كلي دانش آموزان با يكي از احكام ديني به نام تيمم

 

 

 

3- اهداف رفتاري

انتظار مي رود كه در پايان آموزش دانش آموز بتواند:

1- پيام درس را در يك سطر بيان كند.( شناختي)

2- به سؤالات معلم در مورد محتواي درس پاسخ دهد.( شناختي)

3- با خواندن درس، يك عنوان مناسب براي درس پيدا كند.( شناختي- مهارتي)

4- با استفاده از تصاويري كه در اختيار او قرار مي گيرد مراحل تيمم را نامگذاري كند.( مهارتي)

5- بين ذهن، چشم و دست آنها هماهنگي ايجاد مي شود.( مهارتي)

6- در حضور همكلاسان خود تيمم كند. ( مهارتي)

7- با گروه همكاري، بحث و گفت وگو مي كند.( نگرشي)

8- نسبت به كار رزمندگان هشت سال دفاع مقدس علاقمندي نشان مي دهد.( نگرشي)

9- نسبت به مسائل ديني و احكام علاقمندي خود را نشان مي دهد.( نگرشي)

 

 

 

4- ويژگي‌هاي عمومي فراگيران

الف) سن 11-10 سالگي

ب) توانايي ذهني: از لحاظ تحول شناختي از نظر پياژه در مرحله عملياتي عيني قرار دارند و به تفكر منطقي رسيده اند در اين سن دانش آموزان مي توانند به طور همزمان با جنبه هاي مختلف پديده ها بينديشند و ارتباط بين ابعاد مختلف را درك كنند.

ج) وضعيت اقتصادي: دانش اموزان از لحاظ وضعيت اقتصادي خانواده در سطح متوسط مي باشند.

د) وضعيت اجتماعي: دانش آموزان بسياري از مهارت هاي اجتماعي را از طريق كنش متقابل با يكديگر ياد مي‌گيرند. در فعاليت هاي دسته جمعي شركت مي كنند و در اين سن دانش آموزان خود را با ديگران مقايسه مي‌كنند. همچنين مسئوليت پذيرند وسعي در حفظ استقلال فردي دارند.

ه) رشد اخلاقي: از نظر لورنس كلبرگ در اين مرحله فرد استانداردهاي حقوقي اجتماعي را در ارزيابي خود در نظر مي گيرند. لذا استدلال اخلاقي بر مبناي منفعت اجتماعي است. بنابراين رفتار اخلاقي بر مبناي قوانين اجتماعي است كه كودكان در اين مرحله سعي در پيروي از اخلاق و معيار اجتماعي را دارند. همچنين چون به سن تكليف رسيده‌اند علاقمند به فراگيري احكام ديني هستند.

5- رفتارهاي ورودي

دانش آموزان در سالهاي قبل دانش، مهارت و بينش هاي زير را در درس هديه هاي آسمان فراگرفته‌اند.

الف) با بعضي از مسائل ديني آشنا شده و آنها را فرا گرفته‌اند.

ب) باوضو و شرايط و مراحل آن آشنا شدند و آن را انجام مي دهند.

ج) در مراسم نماز جماعت مدرسه شركت كرده‌اند. 

 

6- سؤالات ارزشيابي تشخيصي

نمونه‌اي از سؤالات ارزشيابي تشخيصي به قرار زير مي باشد:

1- نمازهاي يوميه را نام ببريد؟

2- قبل از خواندن نماز چه كارهايي را بايد انجام دهيم؟

3- مراحل وضو ساختن را بيان كنيد؟

4- چه شرايطي براي وضو ساختن لازم است؟

5- در مورد نماز مسافر چه مي دانيد توضيح دهيد؟

6- تيمم يعني چه؟

7- روش تدريس

الف) پرسش و پاسخ                        ب) نمايش( اجراي عملي تيمم)                             ج)

8-‌‌فضاي‌آموزشي

فضاي كلاس درس: نيمكت ها به صورت دايره وار چيده شده‌اند.

رسانه‌ها و وسايل مورد نياز: 1- كتاب هديه هاي آسمان      2- گچ      3- تابلو       4- خاك وكلوخ    

 5- تصاويري از تيمم       6- تصاويري از رزمندگان         7- نوار و ضبط صوت

مراحل تدريس

الف) مقدمات قبل از شروع تدريس

سلام و‌احوال پرسي، حضور و غياب، بررسي احوال دانش‌آموزان، شروع با نام خدا، بررسي تكاليف درس گذشته و..

ب) ايجاد انگيزه و آگاهي دادن به دانش آموزان از اهداف آموزشي

معلم همچنان كه به گروه بندي دانش آموزان به صورت تيم هاي 4 نفري مي پردازد با‌ آوردن خاك و سنگ به كلاس و نصب تصاويري از تيمم گرفتن و نصب تصاويري از صحنه هاي جنگ تحميلي و پخش نواري از موسيقي جنگ براي دانش آموزان ايجاد انگيزه مي كند. دانش آموزان به دقت گوش مي دهند وهمچنين در جايگاه گروه خود قرار مي گيرند.   

زمان

 

معلم به دانش آموزان مي گويد كه امروز با يكي از احكام ديني ديگر آشنا مي شويم و شما پس از پايان درس بايد حدس بزنيد و به سؤالاتي كه در مورد آن از شما پرسيده مي‌شود پاسخ دهيد و در اين زمان معلم كلمه« به جاي.......» را روي تابلو مي نويسد.

ج) تحريك و يادآوري از آموخته هاي قبلي « ارزشيابي تشخيصي»

معلم در اين مرحله به اجراي پيش آزمون مي پردازد(مرحله6 نمونه‌ي سؤالات آمده است.)

 

د) ارائه درس

آموزگار دانش آموزان را به 4 تيم به نامهاي« عبادت، شجاعت، كرامت، شهادت» گروه بندي مي كند. كارت‌هاي هر گروه را به آنان مي دهد.

قسمتي از درس توسط هر يك از افراد گروه خوانده مي شود. سپس آموزگار سؤالاتي از متن درس را از دانش‌آموزان مي پرسد. گروه ها وارد بحث و گفتگو مي شوند و به سؤالات آموزگار پاسخ مي دهند و آموزگار دانش‌آموزان را هدايت مي كند كه در زمان همچون وضعيت رزمندگان كه آب در دسترس نيست و وقت نماز هم تنگ بود و مي بايست به جاي وضو تيمم كنيم در مرحله بعدي مقداري خاك پاك در اختيار گروه ها قرار داده ابتدا آموزگار اعمال تيمم را انجام مي دهد و سپس دانش‌آموزان آن اعمال را بعد از آموزگار انجام مي دهند. سپس آموزگار از دانش آموزان سؤال مي كند به جز زماني كه آب در دسترس نيست وزمان نماز خواندن رو به پايان است به نظر شما چه وقت هايي ديگري نياز به تيمم است.

دانش آموزان در گروه بحث و تبادل نظر مي كنند و پاسخ گوي آموزگار مي باشند........

 

ه) جمع بندي ارائه فراخوان عملكرد

آموزگار سؤالاتي از محتواي درس مي پرسد به طور مثال گروه( شجاعت) با هم مشورت كنند يكي از آنان پاي تابلو بيايد و تصاوير مربوط به تيمم را به ترتيب بچسباند.

دانش آموزان به سؤالات آموزگار پس از بحث و گفتگو پاسخ مي دهند.

 

و) ارزشيابي تكويني

در اين مرحله آموزگار به اجراي ارزشيابي تكويني مي پردازد. فرم ارزشيابي تكويني به دانش آموزان داده مي‌شود در زمان پاسخ گويي آموزگار نظارت مي كند.

 

ز) تعيين تكليف

آموزگار از دانش آموزان مي خواهد براي جلسه آينده اين كارها را انجام دهند.

1- از تيمم يك نقاشي بكشند. 2- در مورد رزمندگان اسلام و هدف آنان در جنگ تحميلي مطلب بنويسند.

3- در مورد موضوع درس گروه ها نشريه ديواري تهيه كنند.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:1  توسط کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی  |